СЕРТИФИКАТИ

поставуваме амбициозни, мерливи и остварливи цели за квалитетот, околината и безбедноста


За да ги постигнеме, одржиме и зајакнеме тие вредности, трајно се обврзуваме:

  • Да вработуваме стручен и амбициозен персонал кој ќе има можност и обврска постојано да се развива и усовршува;
  • Да набавуваме најсовремени материјали и опрема, како и да ја одржуваме и подобруваме инфраструктурата и околината за пријатна работа;
  • Да негуваме и развиваме партнерски односи со добавувачите;
  • На корисниците на услуги да им понудиме најоптимални и целосни решенија;
  • Да се реализираат решенија кои во целост ги подржуваат барањата и потребите на корисниците на услуги;
  • Да  водиме грижа за животната срeдина и околина;
  • Рационално да ја трошиме енергијата, суровините и останатите природни ресурси;
  • Одговорност кон вработените преку воведување на безбеносни мерки, намалување на ризикот од повреди и здравствени проблеми;
  • Да поставуваме амбициозни, мерливи и остварливи цели за квалитетот, околината и безбедноста.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *