ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Физичкото обезбедување во Агенцијата го извршуваат лица со завршен курс за обезбедување, здобиени со лиценца и легитимација од Комората на Република Македонија за обезбедување имот и лица, истите се вработани во редовен работен однос и униформирани-видливо обележани со ознаките на АРМОР ОБЕЗБЕДУВАЊЕ.